Regulamin

Witryna internetowa Flingo, dostępna pod adresem https://flingo.pl oraz wszelkie powiązane usługi (dalej łącznie „Usługa”) są obsługiwane przez firmę Michał Dudka, ul. Łubinowa 9/30, 70-785 Szczecin, NIP: 852-256-27-93 (dalej „Flingo”).

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej podlega następującym warunkom świadczenia usług (dalej „Regulamin”). Korzystanie z witryny lub uzyskanie dostępu do niej oznacza, że oświadczacie Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zaakceptowaliście warunki niniejszego Regulaminu, w tym wszelkich przyszłych modyfikacji.

Flingo może aktualizować lub zmieniać niniejszy Regulamin. Jeśli to zrobimy, opublikujemy powiadomienie, że dokonaliśmy zmian w niniejszym Regulaminie na stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed opublikowaniem zmian i wskażemy na samym dole strony Regulamin, że data obowiązywania tych warunków została zmieniona. Wszelkie zmiany niniejszych warunków zaczną obowiązywać po upływie 7-dniowego okresu od ich wprowadzenia. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na przestrzeganie niniejszych warunków, nie jesteście upoważnieni do uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usługi.

Opis strony internetowej i usługi

Usługa umożliwia użytkownikom dostęp do różnych usług edukacyjnych i korzystanie z nich, w tym naukę lub ćwiczenie języka, zdawanie testów języka angielskiego oraz przeglądanie fiszek. Flingo może, według własnego uznania i w dowolnym czasie, aktualizować, zmieniać, zawieszać, wprowadzać ulepszenia lub zaprzestać dowolnego aspektu Usługi, tymczasowo lub na stałe.

Rejestracja; Przesyłanie treści

a. Rejestracja
W związku z rejestracją i korzystaniem z Usługi zgadzacie się Państwo (a) na dostarczenie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o Tobie i / lub Twojej organizacji, zgodnie z żądaniem Flingo; (b) w celu zachowania poufności hasła i innych informacji związanych z bezpieczeństwem konta; (c) w celu utrzymania i niezwłocznej aktualizacji wszelkich informacji rejestracyjnych, które przekazujesz Flingo, w celu zachowania dokładności, aktualności i kompletności tych informacji; oraz (d) ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z konta i za wszelkie działania podejmowane za jego pośrednictwem.

b. Zgłoszenia uczestników kursu
Jeśli jesteś lub jesteś Współtwórcą Kursu, możesz zaoferować tłumaczenie lub przetłumaczenie niektórych istniejących kursów na inne języki i możesz zaoferować wniesienie nowych kursów do Usługi, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Tobą a Flingo. Z zastrzeżeniem wszelkich wytycznych opublikowanych w Usłudze, możesz wykonywać takie tłumaczenia lub tworzyć takie kursy zgodnie z własnym harmonogramem i korzystając z własnych udogodnień i zasobów. Nie musisz zostać Współtwórcą Kursu i możesz w dowolnym momencie zaprzestać działalności jako Współtwórca Kursu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie chce i nie otrzyma rekompensaty za swoje działania jako Współtwórca Kursu lub za korzystanie z dowolnych Materiałów Współtwórcy Kursu (określonych poniżej). Wszelkie tłumaczenia istniejącego kursu Flingo, który przesyłasz lub przesłałeś, oraz każdego nowego kursu językowego, który przesyłasz lub przesłałeś jako Współautor Kursu (zwane łącznie „Materiałami Wspierającymi Kurs”) są własnością użytkownika (oczywiście pod warunkiem zachowania przez nas własności istniejącego Przetłumaczony kurs Flingo). Przesyłając dowolny Materiał Współtwórcy Kursu, udzielasz nam w pełni opłaconej, nieodpłatnej, wieczystej, podlegającej sublicencji licencji na reprodukcję, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikację, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i inne wykorzystanie takiego Materiału Współtwórcy Kursu w jakikolwiek sposób.

c. Ogólna treść
Jako warunek przesłania ocen, recenzji, informacji, danych, tekstu, zdjęć, klipów audio, utworów audiowizualnych, tłumaczeń, fiszek lub innych materiałów w Usługach („Treść”), udzielasz Flingo bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalna, ogólnoświatowa, niewyłączna, zbywalna i podlegająca sublicencji licencja na używanie, reprodukcję, kopiowanie, adaptację, modyfikację, łączenie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie takich Treści do innych dzieł; udzielać podlicencji na wiele poziomów Treści i potwierdzać, że ta licencja nie może zostać rozwiązana przez Użytkownika po przesłaniu Treści do Usług. Użytkownik oświadcza, że ​​jest właścicielem lub zabezpieczył wszelkie prawa niezbędne do przesłania przez niego Treści do wykorzystania przez niego, Flingo i inne, zgodnie z opisem i innymi warunkami rozważanymi w niniejszych Warunkach. Rozumiesz, że inni użytkownicy będą mieli dostęp do Treści i że ani oni, ani Flingo nie będą zobowiązani wobec Ciebie ani nikogo innego do zachowania poufności Treści.

Twoje oświadczenia i gwarancje

Użytkownik oświadcza i gwarantuje Flingo, że dostęp i korzystanie z Usługi będą zgodne z niniejszymi warunkami i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami i regulacjami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkimi innymi właściwymi jurysdykcjami, w tym dotyczącymi postępowania w Internecie lub dopuszczalnej treści oraz dotyczące przesyłania danych lub informacji wyeksportowanych ze Rzeczpospolitej Polskiej i / lub jurysdykcji, w której mieszkasz. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że utworzyłeś lub jesteś właścicielem dowolnego materiału, który przesyłasz za pośrednictwem Usługi (w tym materiałów tłumaczeniowych, materiałów dla uczestników kursu, materiałów dotyczących aktywności i treści) oraz że masz prawo, w stosownych przypadkach, do udzielenia nam licencji na wykorzystanie tego materiał, jak określono powyżej, lub prawa do przypisania nam tego materiału, jak określono poniżej. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że dokładnie zabezpieczysz swoje hasło, nazwę użytkownika i informacje o koncie, nie udostępnisz swojego hasła ani nazwy użytkownika żadnej stronie trzeciej, ani nie zezwolisz żadnej stronie trzeciej na dostęp do twojego konta Flingo w dowolnym celu.

Niewłaściwe użycie

Użytkownik nie będzie przesyłać, wyświetlać ani w żaden inny sposób udostępniać w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści, które: (a) są zniesławiające, obraźliwe, grożące, nękające, nienawistne, obraźliwe lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawo lub naruszają prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie, znaki handlowe, prywatność, reklama lub inne prawa osobiste lub majątkowe); lub (b) według wyłącznego osądu Flingo jest budzący sprzeciw lub który ogranicza lub uniemożliwia innym osobom korzystanie z Usługi lub może narazić Flingo lub jego użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju. Nie będziesz używać testów Flingo do zbierania informacji o naszym procesie testowym ani do opracowywania strategii, przewodników lub innych materiałów przygotowawczych do testowania lub podobnych usług testowych, a także nie będziesz naruszał żadnych zasad mających zastosowanie do testu angielskiego ani w inny sposób oszukiwać ani obchodzić obowiązujące procedury podczas testu z języka angielskiego.

Odszkodowanie z Flingo

Zgadzasz się bronić i zabezpieczyć Flingo i jego dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, kontrahentów, agentów, dostawców, licencjodawców, następców i cesjonariuszy, przed wszelkimi stratami, roszczeniami, przyczynami działania, zobowiązaniami, zobowiązaniami i szkodami , w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub związanymi z dostępem lub korzystaniem z Usługi, wszelkimi fałszywymi oświadczeniami złożonymi nam (w ramach niniejszych Warunków lub w inny sposób), naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek twierdzimy, że wszelkie dostarczone przez nas tłumaczenia są niedokładne, nieodpowiednie lub w jakikolwiek sposób wadliwe.

W ramach Usługi można nabyć, za pieniądze „z prawdziwego świata”, ograniczoną, osobistą, niemożliwą do przeniesienia, niepodlegającą sublicencji, odwołalną licencję na używanie „wirtualnej waluty”, w tym między innymi wirtualnych klejnotów, wyłącznie w celu korzystanie z Usługi. Użytkownik może kupować przedmioty wirtualne za pośrednictwem Usługi, a nie w żaden inny sposób.

Flingo może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub usuwać Przedmioty wirtualne w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez niego. Flingo może w dowolnym momencie aktualizować ceny przedmiotów wirtualnych i może dodawać nowe przedmioty wirtualne za dodatkową opłatą. Flingo nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej w przypadku, gdy Flingo skorzysta z takich praw.

Przenoszenie przedmiotów wirtualnych jest zabronione, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w Usłudze. Inne niż wyraźnie dozwolone w Usłudze, nie będziesz sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób przekazywać Przedmiotów wirtualnych jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, w tym, ale nie wyłącznie, Firmie, innemu użytkownikowi lub stronom trzecim.

Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty i obowiązujące podatki poniesione przez Ciebie lub osobę korzystającą z zarejestrowanego konta Flingo. Flingo może w dowolnym momencie zmienić ceny towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Usługi. Wszystkie informacje podawane w związku z zakupem lub transakcją lub inną interakcją pieniężną z Usługą muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty poniesione przez użytkowników karty kredytowej, karty debetowej lub innej metody płatności stosowanej w związku z zakupem lub transakcją lub inną interakcją pieniężną z Usługą po cenach obowiązujących w momencie poniesienia takich opłat. Zapłacisz wszelkie obowiązujące podatki, jeśli takie istnieją, związane z takimi zakupami, transakcjami lub innymi transakcjami pieniężnymi.

Procesory płatnicze

Wszystkie transakcje finansowe dokonywane w związku z Usługą będą przetwarzane przez stronę trzecią zgodnie z ich odpowiednimi warunkami użytkowania, polityką prywatności i / lub wszelkimi obowiązującymi warunkami płatności. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami takich stron trzecich. W żadnym wypadku Flingo nie będzie odpowiedzialne za działania lub zaniechania jakiegokolwiek zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, w tym między innymi za przestoje systemu lub przerwy w świadczeniu usług płatniczych.

Zasady zwrotu pieniędzy

a. Ogólne
W przypadku, gdy Flingo zawiesza lub przerywa korzystanie z Usługi lub niniejszych warunków lub dobrowolnie zamyka konto, rozumiesz i zgadzasz się, że nie otrzymasz żadnego zwrotu ani wymiany jakiegokolwiek rodzaju, w tym za niewykorzystaną wirtualną walutę lub inną Wirtualną walutę Przedmiot, wszelkie Treści lub dane związane z korzystaniem z Usługi lub cokolwiek innego.

Łącza, witryny i usługi stron trzecich

Usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Flingo. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Jeśli uzyskujesz dostęp do stron internetowych, usług lub treści osób trzecich z Flingo, rozumiesz, że niniejsze Warunki i nasza Polityka prywatności nie dotyczą korzystania z takich stron. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Flingo nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej, usługi lub treści strony trzeciej.

Usługa może zawierać reklamy, które mogą być ukierunkowane na Treść lub informacje w Serwisie lub inne informacje. Rodzaje i zakres reklam Flingo w Serwisie mogą ulec zmianie. W zamian za Flingo zapewniające dostęp do Usługi i korzystanie z niej, zgadzasz się, że Flingo oraz jej zewnętrzni dostawcy i partnerzy mogą umieszczać takie reklamy w związku z wyświetlaniem treści lub informacji przesłanych przez ciebie lub inne osoby.

BRAK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI FLINGO

USŁUGA, W TYM WSZYSTKIE OBRAZY, PLIKI AUDIO ORAZ INNE ZAWARTOŚCI TREŚCI ORAZ WSZELKIE INNE INFORMACJE I PRAWA UDZIELONE LUB PRZEKAZANE TOBIE PRZEZ FLINGO SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. FLINGO I JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUGI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, FLINGO NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI Z TYTUŁU DOKŁADNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI USŁUG, KOMPLETNOŚCI, TREŚCI INFORMACYJNEJ, DZIAŁANIA BEZ BŁĘDÓW, WYNIKÓW. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUGI MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE W OKRESIE SZCZYTOWEGO POPYTU, ULEPSZEŃ SYSTEMU, USTEREK LUB HARMONOGRAMU KONSERWACYJNEGO LUB Z INNYCH POWODÓW.

OGRANICZENIE TYPÓW SZKÓD / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FLINGO NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TWOJĄ STRONĘ, JEŻELI, POŚREDNIO, PRZYPADKOWO, SPECJALNIE NARAZISZ SIĘ NA SZKODY WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JEŻELI POSIADASZ NIEMOŻNOŚĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO UTRATY USŁUG, NIEPRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW, UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY BIZNESOWEJ LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY LUB USZKODZENIA LUB GDY DANE WYGLĄDAJĄ NA NIEDOKŁADNE, KOSZT ODZYSKIWANIA DANYCH, KOSZT USŁUG SUBSTYTUCYJNYCH LUB ROSZCZEŃ PRZEZ STRONY TRZECIE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA, MODEMÓW, TELEFONÓW LUB INNYCH WŁASNOŚCI.

Zakończenie

Flingo może zakończyć dostęp i korzystanie z Usługi natychmiast w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, i wtedy nie będziesz mieć prawa do korzystania z Usługi. Możesz zamknąć swoje konto Flingo w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi za pośrednictwem Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków odnoszące się do ochrony i egzekwowania praw własności Flingo, twoich oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsce i inne postanowienia będą obowiązywać po każdym takim rozwiązaniu.

Prawa własności do treści usług i materiałów dotyczących aktywności

Wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Usługi, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, informacje, oprogramowanie, pliki audio i inne oraz ich wybór i układ („Treść usługi”) są własnością Flingo lub jej licencjodawców. Żadna treść usługi nie może być modyfikowana, kopiowana, dystrybuowana, oprawiana, reprodukowana, publikowana, pobierana, usuwana, wyświetlana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, inaczej niż wyraźnie dozwolone w tych Zasady i warunki. Nie możesz używać żadnych metod eksploracji danych, robotów, skrobania lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych w celu uzyskania Treści Usługi. W stosunkach między tobą a Flingo wszystkie dane, informacje i materiały wygenerowane z twojego dostępu i korzystania z działań edukacyjnych udostępnionych w lub za pośrednictwem usługi, w tym przetłumaczone treści wygenerowane przez ciebie (łącznie „Materiały do ​​działania”), są wyłączną własnością przez Flingo, a użytkownik nie będzie miał prawa do korzystania z takich Materiałów Aktywności, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach. Materiały do ​​ćwiczeń nie będą zawierać materiałów do tłumaczenia. Korzystając z Usługi, użytkownik niniejszym przypisuje Flingo wszelkie prawa, tytuł i odsetki, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej lub prawa własności, do Materiałów do działania. Wszelkie prawa Flingo lub jego licencjodawców, które nie są wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone dla Flingo i jego licencjodawców.

Znaki towarowe

„Flingo” i wszystkie inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub znakami usługowymi Flingo lub ich odpowiednich właścicieli. Dostęp i korzystanie z Usługi nie daje ani nie daje użytkownikowi prawa ani licencji na powielanie lub inne wykorzystywanie nazwy Flingo lub jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, grafiki lub logo Flingo lub podmiotów zewnętrznych.

Prywatność

Korzystanie z Usługi podlega również naszej Polityce prywatności, której kopia znajduje się na stronie https://flingo.pl/polityka-prywatnosci/. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na warunki Polityki prywatności.

Powiadomienie w przypadku roszczeń o naruszenie praw autorskich i agent do powiadomienia
Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich i w dobrej wierze wierzysz, że wszelkie materiały dostępne za pośrednictwem Usługi naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich do Flingo zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, przekazując nam następujące informacje na piśmie:

podpis elektroniczny lub fizyczny właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Usłudze, z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli go znaleźć w Usłudze;
twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Do przedstawiciela Flingo ds. Zawiadomień o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób:

E-mail: kontakt@flingo.pl

Ostatnia aktualizacja 6 września 2021 roku