Czas Present Perfect

Czas Present Perfect w języku angielskim oznacza czas teraźniejszy dokonany.

Elementem charakterystycznym dla tego czasu jest silny związek z teraźniejszością.
Porównanie czasów: Present Perfect i Past Simple wraz z activity cards, znajdziesz tutaj.
Czas Present Perfect występuje w zdaniach opisujących:

1. czynności lub wydarzenia, które właśnie zostały zakończone;

ExamplePrzykład
I have just finished my dinner.
Właśnie skończyłem obiad.

2. czynności lub wydarzenia mające miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości;

ExamplePrzykład
He has left the office.
On opuścił biuro.

3. czynności lub wydarzenia mające miejsce w nieokreślonej przeszłości, a ich skutki mają znaczenie w chwili obecnej;

ExamplePrzykład
My uncle has found a new job.
Mój wujek znalazł nową pracę. (teraz będzie zarabiał więcej pieniędzy)

4. czynności lub wydarzenia, które jeszcze się nie rozpoczęły;

ExamplePrzykład
The show hasn’t started yet.
Pokaz jeszcze się nie zaczął.

5. czynności lub wydarzenia, które rozpoczęły się w przedziale czasu, który jeszcze się nie zakończył;

ExamplePrzykład
I have seen him twice this week.
Widziałem go dwa razy w tym tygodniu (tydzień dalej trwa).

6. czynności lub wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i zostały zakończone w chwili mówienia o nich.

ExamplePrzykład
I haven’t danced like this since high school.
Nie tańczyłem tak od liceum (teraz tańczę).
Wyrazy charakterystyczne dla Present Perfect:
ExamplePrzykład
already
już
yet
już/jeszcze nie
always
zawsze
never
nigdy
just
właśnie
recently
ostatnio
since
od
for
przez
Wymóg operatora

Zdania w czasie teraźniejszym dokonanym muszą zawierać czasownik posiłkowy, tzw. operator have lub has.

Budowa zdań twierdzących w Present Perfect

Zdania twierdzące tworzy się poprzez połączenie podmiotu (osoby wykonującej czynność), czasownika posiłkowego (operatora) have lub has, czasownika głównego w III formie i reszty zdania.

podmiotoperator have/hasIII forma czasownikareszta zdaniatłumaczenie
I
have
finished
my task
Ukończyłem swoje zadanie
You
have
finished
your task
Ty ukończyłeś swoje zadanie.
He
has
finished
his task
On ukończył swoje zadanie.
She
has
finished
her task
Ona ukończyła swoje zadanie.
It
has
finished
its task
Ono ukończyło swoje zadanie.
We
have
finished
our task
My ukończyliśmy nasze zadanie.
You
have
finished
your task
Wy ukończyliście swoje zadanie
They
have
finished
their task
Oni ukończyli swoje zadanie.
III forma czasowników regularnych to rdzeń czasownika + końcówka ed, np. finished.

Operator może ulec skróceniu:

ExamplePrzykład
I have finished
I‘ve finished
Ja ukończyłem.
She has finished
She‘s finished
Ona ukończyła.
Budowa zdań pytających w Present Perfect

Ogólne zdania pytające tworzy się poprzez połączenie operatora have lub has, podmiotu (osoby wykonującej czynność), czasownika głównego w III formie i reszty zdania.

operator have/haspodmiotIII forma czasownikareszta zdania
Haveyouappliedfor the job yet?
Havetheyarrivedyet?
ExamplePrzykład
Have you applied for the job yet?
Czy złożyłeś już podanie o pracę?
Have they arrived yet?
Czy oni już przyjechali?

Szczegółowe zdania pytające tworzy się poprzez połączenie zaimka pytającego, operatora have lub has, podmiotu (osoby wykonującej czynność), czasownika głównego w III formie i reszty zdania (z wyłączeniem części, będącej tematem pytania).

zaimek pytającyoperator have/haspodmiotIII forma czasownikareszta zdania
Whenhavetheyarrivedat the hotel?
Whathashedonewith his car?
ExamplePrzykład
When have they arrived at the hotel?
Kiedy oni przybyli do hotelu?
What has he done with his car?
Co on zrobił ze swoim samochodem?
Budowa zdań przeczących w Present Perfect

Zdania przeczące tworzy się poprzez połączenie podmiotu, operatora have lub has + negacja (not) (have not, haven’t, has not lub hasn’t), III formy czasownika i reszty zdania.

podmiotoperator have/hasnegacja notIII forma czasownikareszta zdania
Ihavenotseenhim yet.
Hehasnotdoneit yet.
ExamplePrzykład
I have not seen him yet.
Nie widziałem go jeszcze.
He has not done it yet.
On jeszcze tego nie zrobił.