Przedimek nieokreślony “a/an”

Przedimek nieokreślony “a/an” (the indefinite article) to jeden z trzech przedimków w języku angielskim. Oznacza on, że następujący po nim rzeczownik określa jedną osobę, jedno zwierzę lub jeden przedmiot należący do zbioru takich samych osób, zwierząt lub przedmiotów. Występuje tylko w liczbie pojedynczej.

Przedimek nieokreślony “a/an” nie występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz przed rzeczownikami w liczbie mnogiej.
the indefinite articleprzedimek nieokreślony
He is a boy.
On jest chłopcem. (zbiór osób będących chłopcami)
She is a teacher.
Ona jest nauczycielką. (zbiór osób o zawodzie nauczyciela)
It is an elephant.
To jest słoń. (zbiór zwierząt będących słoniami)
Zasady wykorzystania przedimka nieokreślonego

Przedimek “a” występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski.

Spółgłoski oraz samogłoski definiujemy poprzez wymowę, a nie rzeczywistą pierwszą literę.
ExamplePrzykład
This is a jar.
To jest słoik.
I am a policeman.
Jestem policjantem.

Przedimek “an” występuje natomiast przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłosek.

ExamplePrzykład
This is an apple.
To jest jabłko.
It will take an hour.
To zajmie godzinę.
W zdaniu: “It will take an hour.” przedimek przed wyrazem hour to “an”, ponieważ wyraz hour czyta się an aur.

Jeśli rzeczownik jest określany przymiotnikiem o użyciu “a” lub “an” decyduje przymiotnik.

ExamplePrzykład
This is an empty cup.
To jest pusty kubek.
This is a nice apple.
To jest ładne jabłko.

Kiedy używamy przedimka “a/an”

1. kiedy wymieniamy daną osobę, zwierzę lub przedmiot po raz pierwszy;

ExamplePrzykład
There is a man in the garden. That is the man that mows the grass.
W ogrodzie jest (jakiś) mężczyzna. To jest (ten) mężczyzna, który kosi trawę.
W pierwszym zdaniu został wprowadzony jakiś mężczyzna. W drugim zdaniu ten konkretny mężczyzna jest opisywany.

2. kiedy określamy ilości w wyrażeniach;

ExamplePrzykład
a lot of
dużo, mnóstwo
a few
kilka
a couple
parę
a little
trochę
We have a lot of cars.
Mamy dużo samochodów.

3. kiedy mówimy o jakiejś osobie lub przedmiocie tylko jako o elemencie danej grupy lub zbioru;

ExamplePrzykład
He is a firefighter.
On jest strażakiem. (Jednym z grupy lub zbioru wielu strażaków.)

4. kiedy wymieniamy niektóre liczebniki;

ExamplePrzykład
a hundred = one hundred
sto
a thousand = one thousand
tysiąc
a million = one million
milion

5. kiedy występuje rzeczownik oznaczający materiał lub substancję, która zazwyczaj jest niepoliczalna, ale występuje w policzalnej ilości.

ExamplePrzykład
a coffee = a cup of coffee
filiżanka kawy