Przedimek “zerowy”

Brak przedimka to w języku angielskim tzw. przedimek “zerowy”. Jest to jeden z trzech przedimków w języku angielskim.

Jeśli w liczbie pojedynczej dany wyraz jest poprzedzony przedimkiem nieokreślonym, to w liczbie mnogiej w sensie ogólnym nie będzie miał przedimka.
Przedimek “zerowy” wstawiamy przed rzeczownikami w przypadku, gdy:

1. w liczbie mnogiej mówimy w sensie ogólnym o rzeczownikach policzalnych;

ExamplePrzykład
a house
(jakiś) dom
houses
(jakieś) domy
Andrew sells houses.
Andrew sprzedaje domy.
W powyższym przykładzie, przed wyrazem houses znajduje się przedimek “zerowy”, ponieważ występuje w liczbie mnogiej, w sensie ogólnym.

Odwrotnością sensu ogólnego byłoby konkretne określenie danego przedmiotu. Wówczas w liczbie mnogiej użylibyśmy przedimka określonego the.

ExamplePrzykład
Andrew hangs the lights.
Andrew wiesza światła. (konkretne światła znane rozmówcom)
Where are the houses Andrew sells?
Gdzie są (te) domy, które sprzedaje Andrew? (konkretne domy, które Andrew sprzedaje)

2. mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych;

ExamplePrzykład
I don’t drink tea.
Nie pijam herbaty.

3. mówimy o rzeczownikach poprzedzonych wyrazami określającymi ilość;

ExamplePrzykład
We have a lot of money.
Mamy dużo pieniędzy.
You can take any of these books.
Możesz wziąć jakąkolwiek z tych książek.
I haven’t got much time.
Nie mam zbyt dużo czasu.

4. mówimy o nazwach własnych;

ExamplePrzykład
She is from Japan.
Ona jest z Japonii.
His name is Alexander.
On ma na imię Alexander.
I live in Warsaw.
Mieszkam w Warszawie.

Nazwy własne to między innymi:

  1. nazwy miast i krajów, np. Poland – Polska;
  2. nazwy filmów, np. Inception – Incepcja;
  3. imiona i nazwiska, np. Daniel Nowak;
  4. nazwy miejsc geograficznych, np. Scandinavian peninsula – półwysep skandynawski.
Należy pamiętać, że istnieją wyjątki od powyższych zasad.

5. mówimy o nazwach posiłków;

ExamplePrzykład
breakfast
śniadanie
lunch
obiad (jedzony ok. 13-tej)
tea
podwieczorek
dinner
obiad, kolacja (jedzone ok. 18-tej)
supper
kolacja (póżna)
ExamplePrzykład
I eat breakfast at 9:30.
Jem śniadanie o 9:30.

6. używamy poniższych wyrazów;

ExamplePrzykład
bed
łóżko
church
kościół
hospital
szpital
prison
więzienie
school
szkoła
work
praca
ExamplePrzykład
He went to bed.
On poszedł do łóżka.
She was taken to hospital.
Zabrano ją do szpitala.
He is in prison.
On jest w więzieniu. (odbywa karę)

7. rzeczownik jest już określony zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym;

ExamplePrzykład
This is my book.
To jest moja książka.
Give me that cup.
Daj mi tamtą filiżankę.

8. używamy nazw większości krajów i części świata.

ExamplePrzykład
I live in Poland.
Mieszkam w Polsce.
I would like to visit Russia.
Chciałbym / Chciałabym odwiedzić Rosję.
Wyjątkiem będą przypadki, w których nazwie występuje rzeczownik pospolity, np. states, union, republic itp. oraz gdy nazwa jest liczbą mnogą.
Przykład
Canada the United States
Poland the Republic of Poland
Europe the European Union
Holland the Netherlands